Read More
Board Game Prototyping

ออกแบบ board game อย่าลืม ระยะตัดตก หรือ bleed area เพื่อหลีกเลี่ยงขอบขาว

ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ Board Game งานออกแบบ Card Game หรือ แม้กระทั้ง Artwork ประเภทต่างๆ ที่ต้องการตัดออกจากกระดาษ ทั้งด้านเดียวและ หน้าหลัง ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเผื่อระยะตัดเอาไว้ ภาษาทางการเรียกันกว่า ระยะตัดตก หรือ bleed area แล้วมันมีคำสำคัญอย่างไร แล้วไม่มีได้หรือไม่ลองอ่านบทความนี้ดูครับเผื่อเป็นประโยชน์ในการสั่งงานพิมพ์ Board Game, Card Game, Token, กล่องเกม แบบต่าง ๆในการทำ Artwork หลายคนคำนึงถึงแต่ขนาดของชิ้นงาน เช่นจะออกแบบ card game...

Read more